Erde

(2007)

 

  • for choir (SSSAAATTTBBB) a cappella
  • duration c. 11 min.
  • published by:
    Theophilius Productions
    order
  • PDF (1st page)

 

Erde

Formation of the divided choir

    T1 A1 B1    
             
A3           S2
B3   Audience   T2
T3           B2
S3     Cond.     A2
             
   
Publikum
   
             
      S1      

 

List of the used words

abgrund / acker / all(es) / anfang(en(d)) / anker(n(d)) / asche / atem / atmen(d) / ausbreiten(d) / ausdehnen(d) / ausrotten(d) / auswirken(d) / beben(d) / beginn(e(n(d))) / belasten(d) / besitz(en(d)) / bestand / blut(en) / boden / brunnen / brust / dimension(en) / dunkel / dürre / ebene(n) / eigentum / einsam(keit) / eis(ig) / element(e) / ende(n(d)) / entdecken(d) / entspringen(d) / entstehen(d) / erde(n) / erforschen(d) / erz / ewig(keit(en)) / existenz(en) / fels(en) / feuer / finster(nis) / firmament / fleisch / fließen(d) / flur(en) / flut(en) / fortschritt(e) / friede / friedvoll / fülle(n(d)) / gebären(d) / gebiet(en(d)) / geburt(en) / gegend(en) / geist(er) / gen(eration(en)) / geschöpf(e) / gesellschaft(en) / gierig / global / globus / glühen(d) / glut(en) / gott / götter / grab(en(d)) / grund / hass / hauch(en(d)) / haus / haut / heimat / hell / himmel / himmlisch / höhle(n) / hölle / holz / hülle(n) / immer / inferno / insel(n) / kern(e) / kind / knochen / komet(en) / kosmos / krankheit(en) / kreatur(en) / krieg(e(r)) / kruste / kugel / kultur(en) / kunst / küste(n) / land(schaft(en)) / leben(d(ig)) / lebensform(en) / leer(e(n)) / licht / liebe / luft / mantel / masse(n) / meer(e) / mensch(heit) / mond(e) / münden(d) / nacht / nation(en) / natur / nebel / nichts / not / nützlich / öde / ordnen(d) / osten / paradies(isch) / pflanze(n) / pflicht(en) / planet(en) / pracht(voll) / quelle(n(d)) / rasse(n) / raum / realität(en) / regen / reich(lich) / reinigen(d) / rinnen(d) / riss / ruhe(n(d)) / ruhig / same / schatten / schatz / schicht(en) / scholle(n) / schöpfung / schoß / schweigen(d) / seiend / sein / sphäre(n) / sprudeln(d) / staat(en) / stein(e) / sterben(d) / stern(e(nmeer)) / stetig / still(e(n(d))) / strömen(d) / stürme(n(d) / tag(e) / tau(en) / tief(e) / tier(e) / tod(e) / träne(n(d)) / trennen(d) / trinken(d) / überdauern(d) / ufer / unendlich(keit) / universum / urkraft / ursprung / ursprünglich / urstoff(e) / urwald / vernichten(d) / volk / wachsen(d) / wahrheit(en) / waschen(d) / wasser / weide(n) / weit(e(n(d))) / welle(n) / welt(en) / werden(d) / wiege(n(d)) / wissen(d) / woge(n(d)) / wohnen(d) / wurzel(n(d)) / wüst(e(n)) / zahl / zählen(d) / zahm / zivilisation(en)